Lidmaatschap & contributie

Wilt u lid worden van DWK ?

Voor personen, die willen komen sporten bij DWK, gelden de volgende algemene aanname-eisen:

 • Het aspirant-lid moet kunnen zwemmen. (Deze eis geldt uiteraard niet voor de kinderen, die met zwemles beginnen en daartoe Superspetters volgen.)
 • Het aspirant-lid dient zijn/haar zwemkunst te tonen ten overstaan van de trainer van de zwemgroep, waarin hij/zij wil gaan meedoen. De trainer bepaalt of hij /zij kan aansluiten in de gewenste zwemgroep. Indien dat niet het geval is, dan geeft de trainer daarvoor een gemotiveerde reden en geeft bovendien aan welke alternatieven er voorhanden zijn.
 • Het aspirant-lid is de Nederlandse taal machtig en kan instructies begrijpen en opvolgen. In heel specifieke gevallen (bv. het aspirant-lid blijkt wel zwemvaardig, maar is de taal nog niet machtig) kan besloten worden hem/haar wel als lid toe te laten, maar in dat geval slechts indien hij/zij vergezeld is van een tolk.
 • Het adspirant lid houdt zich aan de algemene gangbare hygiëne regels.
 • Het adspirant lid heeft gepaste zwemkleding voor de zwemsport aan (dus geen bikini of Beach short). Evenmin kan sprake zijn van aanpassing van de geldende zwemkleding aan de wensen/eisen van het adspirant lid.

De eisen gelden voor iedereen, bij welke instroom groep dan ook. Dan kunt u via onderstaande e-mailadressen informatie opvragen over de verschillende mogelijkheden die DWK biedt:

Discipline / activiteitenContactadres
Zwemles in Barneveld
ook voor Swimfun, Swimkick en Aquafun
basisgroepen@dewaterkip.nl
Zwemles in Voorthuizen
ook voor Swimfun, Swimkick en Aquafun
deheuvelrand@dewaterkip.nl
Minipolominipolo@dewaterkip.nl
Waterpolowaterpolo.secretariaat@dewaterkip.nl
Wedstrijdzwemmen
ook voor Masters- en trimzwemmen
zwemcommissie@dewaterkip.nl
Sport op Maat
begeleiding zwemmers met een beperking
sportopmaat@dewaterkip.nl

De contactpersonen zullen u van de gevraagde informatie voorzien of ervoor zorgen dat uw vraag bij de juiste personen terecht komt. Inschrijven gebeurt digitaal, rechtstreeks via de bonds- en verenigingsadministratie Sportlink.

Bij inschrijving zijn éénmalige inschrijfkosten van € 5,00 verschuldigd, m.u.v. SuperSpetters.
Voor andere vragen over de ledenadministratie kunt u mailen met ledenadministratie@dewaterkip.nl.

Contributie

De contributies zijn per 1 januari 2022 verhoogd met 3,4 %  (indexactie)  De contributies zijn vanaf 1 januari 2022 als volgt:

GroepGebruik badwaterTariefcodePer jaar# inningenPer inning
kader, officials en commissieledenn.v.t.A€ 0.000€ 0.00
Niet actieve ledenn.v.t.B€ 21.001€ 21.00
Studenten (geen training)n.v.t.C€ 117.505€ 23.50
Zwemmen0.75 – 1.00E1€ 237.505€ 47.50
Swimfun / Auqafun 0.75 – 1.00E2€ 252.505€ 50.50
Waterpolo0.75 – 1.00E4€ 262.505€ 52.50
Zwemmen>1.00 – 2.50F1€ 295.005€ 59.00
Swimfun / Swimkick / Minipolo>1.00 – 2.50F2€ 310.005€ 62.00
Waterpolo>1.00 – 2.50F4€ 320.005€ 64.00
Waterpolo selecties>1.00 – 2.50F5€ 337.505€ 67.50
Zwemmen>2.50 – 4.00G1€ 352.505€ 70.50
Waterpolo>2.50 – 4.00G4€ 377.505€ 75.50
Waterpolo selecties>2.50 – 4.00G5€ 395.005€ 79.00
Wedstrijdzwemmen>4.00 – 5.50H€ 410.005€ 82.00
Wedstrijdzwemmen>5.50 – 7.25I€ 500.005€ 100.00
Wedstrijdzwemmen>7.25 – 10.25J€ 580.005€ 116.00
Wedstrijdzwemmen>10.50 en meerK€ 632.505€ 126.50
Trimzwemmen / Sport op Maat0.75L€ 131.802€ 65.90
SuperSpetterspakketprijsS€ 714.002€ 357.00

De contributie is afhankelijk van het aantal aangeboden trainingsuren.

Startvergunningen

 • Voor bestaande startvergunninghouders die in 2022 12 jaar worden of ouder zijn wordt in februari 2022 een bedrag in rekening gebracht van € 37,35   Voor startvergunning-houders die in 2022 nog geen 12 jaar zijn of worden is het bedrag € 1,85.
 • Nieuwe startvergunninghouders (nieuw of overschrijving) betalen de startvergunning na toekenning gedurende het jaar.
 • Dag startvergunningen kosten in 2022  € 7,45.

Entree thuiswedstrijden waterpolo

 • Opslag waterpolo selecties met een startvergunning € 8,50 per 2 maanden (heren 1 en 2 en dames 1) ter vervanging van de entree voor de thuiswedstrijden en de verschillen in competitie inschrijfgelden (tariefcode F5 en G5).
 • Opslag van de overige pololeden met een startvergunning € 5,00 per 2 maanden ter vervanging van de entree voor de thuiswedstrijden (tariefcode F4 / G4).

Basisgroepen

 • Voor de superspetters geldt een pakketprijs welke wordt geïnd in twee termijnen. De eerste termijn bij de start en de tweede termijn na 6 maanden.

Periode

 • De contributie is per periode (tweemaandelijks, seizoendeel of jaar) steeds verschuldigd in de eerste maand van die betreffende periode. De seizoendelen bij het recreatief zwemmen zijn: 1e seizoendeel; september tot en met december ; 2e seizoendeel; januari tot juni.

Gezinskorting

 • 3e gezinslid korting € 25,– per jaar; 4e en volgende gezinsleden korting € 30,– per jaar; niet zwemmende leden tellen niet mee voor de gezinskorting.

Automatische incasso

 • Het overgrote deel van de contributies wordt via automatische incasso geïnd. Betaling middels automatische incasso is min of meer verplicht gesteld. Aan leden die dat beslist niet willen wordt € 2,– extra per acceptgiro doorberekend. Machtigingen zijn te verkrijgen via de ledenadministratie.

Studentenregeling

 • De studentenregeling geldt voor leden die wel meedraaien met wedstrijden maar door studie elders niet in staat zijn de trainingen bij DWK te volgen. Deze leden betalen € 109,– per jaar. Om voor deze regeling in aanmerking te komen dient aan het begin van elk seizoen daartoe een verzoek te worden ingediend bij de penningmeester (penningmeester@dewaterkip.nl).

Tijdelijke vermindering contributie

Bij afwezigheid als gevolg van een ziekte, blessure, zwangerschap of bijvoorbeeld een stage, kan een – tijdelijke – vermindering van contributie plaatsvinden.

Onder de volgende voorwaarden kan een – tijdelijke – vermindering van contributie plaatsvinden;Bij afwezigheid van tenminste drie maanden als gevolg van ziekte, blessure, zwangerschap of bv een stage.

 • Voor een vrijstelling moet een verzoek gedaan worden met de omschrijving van de afwezigheid.
 • De vrijstelling gaat in na een maand wachttijd (dus de eerste maand afwezigheid wel betalen).
 • Het verzoek moet gedaan worden uiterlijk zes maanden na het ingaan daarvan. Dus maximaal terugwerkende kracht van zes maanden.

In de bovenstaande gevallen wordt de contributie verminderd tot een minimum bedrag van € 21,00 op jaarbasis.

Ook kan het zijn dat wegens een blessure het aantal trainingen in overleg met de trainer tijdelijk minder zal zijn. Er kan dan een indeling in een andere trainingsgroep volgend, als dit tenminste 2 maanden duurt.

Stopzetten contributie na opzegging lidmaatschap

Opzegging als lid kan alleen schriftelijk bij de ledenadministratie onder inlevering van een uitschrijfformulier (te verkrijgen via de trainer/ ledenadministratie@dewaterkip.nl ).

Opzegging is mogelijk per de volgende data.31 augustus

 • 31 oktober
 • 31 december
 • 28 februari
 • 30 april

De opzegging gaat in op de eerste dag van de  tweemaandelijks periode volgende op de opzegdatum. Vanaf dat moment zal de contributie inning ook stopgezet worden.  Voor de jaarcontributie geldt slechts één opzegdatum n.l. 1 januari.

Overige tarieven

 • Inschrijfgeld nieuwe leden € 5,–  (bij superspetters zit dit in pakketprijs ) 

Vragen en contact

Voor overige vragen rondom het lidmaatschap en/of contributie kan er gemaild worden met ledenadministratie@dewaterkip.nl of contributie@dewaterkip.nl.